Lustro w ramie

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.LUSTROWRAMIE.PL

REGULAMIN OBOWIĄZUJE OD 23.07.2022 r.

§1

DEFINICJE

1. Użyte w niniejszym dokumencie terminy mają następujące znaczenie:

1) Regulamin – niniejszy regulamin;

2) Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.lustrowramie.pl;

3) Sprzedający – PRACOWNIA NOWY ŚWIAT Mariusz Rzepnicki, ul. Wasilkowska 85/1, 15-118 Białystok, NIP 5451668553, REGON 200250386;

4) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawarta między Sprzedającym a Kupującym;

5) Użytkownik – każdy podmiot korzystający ze Sklepu;

6) Kupujący – każdy podmiot zawierający Umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu;

7) Konsument – osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

8) Towary – produkty prezentowane w Sklepie;

9) Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz 827 ze zm.);

10) Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady zawierania Umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu prowadzonego przez Sprzedającego.

2. Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@lustrowramie.pl, telefonicznie pod nr tel.: +48 (85) 742 36 46, 796 526 640 lub pisemnie na adres: Pracownia Nowy Świat, ul. Wasilkowska 85/1, 15-118 Białystok.

3. Wszelkie informacje o Towarach umieszczone w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4. Korzystanie ze Sklepu jest bezpłatne. Użytkownik ponosi opłaty za korzystanie z Internetu zgodnie z umową łączącą go z dostawcą internetu.

5. Sklep działa w technologii WordPress.

6. Do przeglądania Sklepu i korzystania z niego niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarką internetową Google Chrome lub inną zgodną ze standardami wskazanych przeglądarek.

§3

FUNKCJONALNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Sklep Internetowy umożliwia:

1) zapoznanie się z asortymentem Sprzedającego;

2) uzyskanie informacji o właściwościach Towarów;

3) zapytanie o wycenę Towaru, w przypadku produktów wytwarzanych według indywidualnej specyfikacji Kupującego;

4) zapytanie o możliwość zrealizowania Zamówienia dotyczącego produktów wytwarzanych według indywidualnej specyfikacji Kupującego;

5) złożenie Zamówienia, w tym wybór sposobu dostawy, spośród dostępnych w Sklepie, określenie adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura oraz wybór sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie;

6) uzyskanie informacji o promocjach ogłaszanych za pośrednictwem Sklepu m.in. w zakładce „Outlet” i korzystanie z tych promocji;

7) dostęp do dokumentów, których udostępnienie w Sklepie jest w świetle prawa obowiązkowe (takich jak: Regulamin, Polityka prywatności, informacje dot. cookies).

2. Sklep umożliwia złożenia Zamówienia dotyczącego Towarów:

1) których parametry wybierane są spośród opcji dostępnych w Sklepie (Towary konfigurowalne);

2) o parametrach określonych dowolnie przez Użytkownika (Towary zindywidualizowane).

§4

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Użytkownik zobowiązany jest do:

1) korzystania ze Sklepu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, przepisami prawa i dobrymi obyczajami;

2) niekorzystania ze Sklepu do działania na szkodę Sprzedającego lub osób trzecich

3) niewprowadzania do Sklepu treści o charakterze bezprawnym.

§5

CENY TOWARÓW KONFIGUROWALNYCH

1. Ceny Towarów konfigurowalnych są automatycznie obliczane na podstawie parametrów wybranych przez Kupującego z opcji dostępnych w Sklepie. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Ostateczna należność ustalona jest na podstawie automatycznie obliczonych cen za poszczególne Towary, wraz z doliczonym kosztem dostawy, na podstawie wyboru dokonanego przez Kupującego.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedażowych oraz do wprowadzania w nich zmian zgodnie z regulaminami takich akcji. Uprawnienie to nie ma wpływu na ceny Towarów, co do których Zamówienie zostało przyjęte poza okresem promocji lub wyprzedaży określonym w warunkach akcji promocyjnych i wyprzedażowych.

§6

DOKONYWANIE ZAMÓWIEŃ TOWARÓW KONFIGUROWALNYCH 

1. W celu dokonania Zamówienia dotyczącego Towarów konfigurowalnych Kupujący:

1) dokonuje wyboru rodzaju Towaru spośród Towarów widocznych w zakładkach „Lustra”, „Lustra podświetlane”, „Lustra na wymiar”, „Nowości” lub „Outlet”, a następnie wybiera parametry Towaru oraz jego ilość, spośród dostępnych opcji;

2) następnie Kupujący akceptuje odpowiednio skonfigurowany Towar, wybierając opcję „Dodaj do koszyka”, powtarzając wymienione czynności dla innych Towarów, które mają być objęte Zamówieniem. Wgląd w zawartość „Koszyka” dostępny jest w zakładce „Zobacz koszyk” lub „Koszyk”;

3) po wybraniu metody dostawy i zaakceptowaniu zawartości „Koszyka”, Kupujący wypełnia formularz, podając swoje dane osobowe, dane adresowe, dane do faktury oraz składa uwagi do Zamówienia.

2. Przy składaniu Zamówienia, dotyczącego Towarów konfigurowalnych, Kupujący wybiera jeden z następujących sposobów płatności: 

1) przedpłata przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego w banku Santander Bank S.A. – nr konta 14 1090 2587 0000 0001 4352 7339 Pracownia Nowy Świat Mariusz Rzepnicki, ul. Wasilkowska 85/1, 15-118 Białystok;

2) przedpłata przelewem w trybie online z wykorzystaniem systemu szybkich płatności internetowych PayU;

3) płatność za pobraniem – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze zamówienia;

4) płatność przy odbiorze.

3. Poprawnie złożone Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

4. W przypadku złożenia Zamówienia obejmującego Towary dostępne w zakładce „Outlet”, Kupujący na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta nie ma możliwości odstąpienia od Umowy sprzedaży, ponieważ Towary dostępne w zakładce „Outlet” obejmują wyłącznie ramy i wymagają każdorazowego wykrojenia i obróbki lustra.

§7

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ TOWARÓW KONFIGUROWALNYCH

1. Sprzedający potwierdza Zamówienie przesyłając potwierdzenie na podany w formularzu zamówieniowym adres e-mail.

2. W razie braku możliwości potwierdzenia Zamówienia z powodu podania przez Kupującego nieprawdziwych lub niepełnych danych, Zamówienie nie będzie realizowane.

3. Zamówienia realizowane są po wpłynięciu należności na konto Sprzedającego, w dni robocze w godzinach 9:00 – 17:00, według kolejności zgłoszeń.

4. Jeżeli zamówienie składa się z kilku produktów o różnym terminie wysyłki, to liczy się najdłuższy z podanych terminów. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta realizowane są pierwszego kolejnego dnia roboczego.

5. Towary wykonywane są każdorazowo na Zamówienie. 

6. Towar wysłany zostanie Kupującemu w terminie 14 – 21 dni od chwili opłacenia zamówienia, z wyjątkiem zamówień, w których Kupujący wybrał sposób płatności przy odbiorze. W takiej sytuacji Towar zostanie wysyłany w terminie 14 – 21 dni od chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Z momentem wykonania świadczenia na Kupującego przechodzą wszelkie prawa i obowiązki związane z własnością zakupionego towaru.

7. Zamówienie zostanie potwierdzone pod warunkiem dostępności zamówionego Towaru. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia Kupujący zostanie niezwłocznie zawiadomiony o tym fakcie w formie wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w Zamówieniu. W przypadku dokonania zapłaty za Zamówienie, Sprzedający zwróci wpłacone pieniądze na konto Kupującego.

8. W przypadku braku możliwości realizacji części Zamówienia, Kupujący zostanie zawiadomiony o stanie Zamówienia w formie wiadomości wysłanej na adres e-mail. W terminie 5 dni roboczych od zawiadomienia Kupujący uprawniony jest do podjęcia decyzji o sposobie realizacji Zamówienia w postaci:

1) zlecenia częściowej realizacji Zamówienia, tj. zrealizowania Zamówienia wyłącznie w zakresie dostępnych Towarów;

2) anulowania całości Zamówienia.

9. W razie niezgłoszenia Sprzedającemu decyzji w wskazanym wyżej terminie, Zamówienie zostanie anulowane.

§8

PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ TOWARÓW ZINDYWIDUALIZOWANYCH

1. W przypadku Towarów mających spełniać indywidualne potrzeby Kupującego, przed złożeniem Zamówienia Kupujący zwraca się do Sprzedającego z prośbą o wycenę. Prośba o wycenę nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

2. Prośba o wycenę może być skierowana bezpośrednio drogą mailową, na adres e-mail Sprzedającego lub za pomocą formularza po wybraniu opcji „Zapytaj o produkt lub inny format”.

3. W celu zakupu Towaru zindywidualizowanego, po wybraniu rodzaju Towaru, który ma zostać poddany indywidualizacji i po wybraniu opcji „Zapytaj o produkt lub inny format”, Kupujący wypełnia formularz, niestanowiący oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, w którym podaje swoje dane kontaktowe, formułuje treść zapytania i tak wypełniony formularz, przesyła Sprzedającemu.

4. Korespondencja dotycząca zakupu Towarów zindywidualizowanych odbywa się poprzez wypełnienie formularza po wybraniu opcji „Zapytaj o produkt lub inny format” lub „Kontakt” oraz w formie elektronicznej pod adresem: kontakt@lustrowramie.pl, z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej podanego przez Kupującego w formularzu.

5. W odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem formularza, Sprzedający przesyła Kupującemu drogą mailową specyfikację Zamówienia, która stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, zawierającą istotne postanowienia umowy, w szczególności rodzaj i parametry produktu oraz jego cenę wyrażoną w złotych polskich plus VAT, nie wliczając w to ceny dostawy.

6. Przesłanie specyfikacji zamówienia nie stanowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

7. Za przyjęcie oferty uznaje się oświadczenie mailowe złożone przez Kupującego, potwierdzające warunki określone w przesłanej mu specyfikacji (zawierające także oświadczenie o wyborze sposobu płatności spośród sposobów wskazanych w § 6 ust. 2). W przypadku braku potwierdzenia ze strony Kupującego w terminie 14 dni od przesłania specyfikacji, Zamówienie jest anulowane.

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy sporządzenia specyfikacji, w szczególności w razie braku technicznych możliwości wykonania Towaru zindywidualizowanego.

9. Czas realizacji Zamówienia każdorazowo ustalany jest przez Sprzedającego, a Kupujący uzyskuje informację na temat możliwego czasu realizacji w przesłanej mu specyfikacji.

10. Do czasu realizacji Zamówienia nie wlicza się czasu dostawy, który zależny jest od sposobu dostawy, wybranego przez Kupującego.

11. Sprzedający wysyła Towary zindywidualizowane na terytorium Polski oraz Unii Europejskiej.

12. Towary zindywidualizowane dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, firmy spedycyjnej lub poprzez odbiór osobisty pod adresem: Białystok 15-118, ul. Wasilkowska 85/1 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

§9

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Kupującemu rzeczy wolnych od wad.

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność́ wobec Kupującego za wady (rękojmia) na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu Cywilnego i kolejnych.

3. Konsumentowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi stosownie do przepisów Kodeksu cywilnego.

4. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Sprzedający niezwłocznie informuje Kupującego.

5. Jeżeli Kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.

6. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Kupujący może żądać obniżenia ceny rzeczy albo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwą rzecz na rzecz wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

7. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. 

8. Kupujący, którym jest Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć wadliwą rzecz na adres Sprzedającego, a jeżeli ze względu rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie jej przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

9. Jeśli Kupujący nie jest Konsumentem, traci on uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedającego o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedającego niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§10

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Sprzedający wykonuje Towary na zamówienie, zgodnie z parametrami i konfiguracjami określonymi przez Kupującego w Zamówieniu.

2. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, z uwagi na brzmienie art. 38 pkt 3 Ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 

§11

DANE OSOBOWE

1. Sprzedający zapewnia, że dane osobowe Użytkowników przesyłane do Sprzedającego w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu podlegają ochronie na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Zasady na jakich są przetwarzane przez Sprzedającego dane osobowe określa Polityka prywatności i plików cookies, dostępna pod adresem: https://sklep.lustrowramie.pl/polityka-prywatnosci/

§ 12

REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SKLEPU

1. Wszelkie zastrzeżenia co do sposobu funkcjonowania Sklepu mogą być kierowane przez Użytkowników pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@lustrowramie.pl lub pisemnie na adres: Pracownia Nowy Świat, ul. Wasilkowska 85/1, 15-118 Białystok.

2. Jeżeli informacje przekazane przez Użytkownika nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający może zwrócić się do Użytkownika o jej uzupełnienie.

3. Odpowiedź na reklamację, zawierająca informację o sposobie jej rozpatrzenia lub o konieczności uzupełnienia reklamacji, udzielana jest przez Sprzedającego nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

§ 13

ZMIANA REGULAMINU

1. Zmiana Regulaminu wymaga poinformowania Użytkowników przez łączne dokonanie następujących czynności:

a. umieszczenie informacji o zmianach na stronie głównej Sklepu wraz z treścią nowego regulaminu i zestawieniem wprowadzanych zmian;

b. utrzymywanie powyższych informacji na stronie głównej Sklepu przez co najmniej 14 kolejnych dni (nie krócej niż do dnia, na który zaplanowane jest wprowadzenie zmian).

2. Udostępnienie Użytkownikom informacji o zmianie Regulaminu w sposób wskazany w ust. 1 następuje nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmian.

3. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw nabytych przez Użytkowników przed wejściem zmian w życie.

§14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują bezwzględnie wiążące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Prawem właściwym dla sporów związanych z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego jest prawo polskie. 

3. Spory związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego rozpoznawane będą przez polskie sądy powszechne właściwe rzeczowo i miejscowo zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1460 z późn. zm.).

4. Postanowienia ust. 2 i 3 nie uchybiają bezwzględnie wiążącym przepisom prawa ustanawiającym odmienną właściwość prawa lub jurysdykcję.

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.

6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze Zamówienia lub innych dyspozycji Kupującego, powstałe wskutek przekazania przez Kupującego błędnych danych.